Asıl İşveren – Alt İşveren Sorumluluk Oranı

İş davalarında “müştereken ve müteselsilen” şeklinde talep edilmese bile 4857 sayılı İş Kanunu 2. maddesindeki “birlikte sorumluluk” ifadesinden  müştereken ve müteselsilen sorumluluk anlaşılmaktadır. İşçi davalı işverenlerden herhangi birinden alacağının tamamını talep etmesi mümkündür.evrak_2179252882

Marka hakkının ihlalinde iddianame

Louis Vuitton marka taklit çanta,  ürünlerin satışı ile ilgili şikayet, arama elkoyma işlemleri neticesinde 556 Sayılı MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME’nin cezai 61/A-1 maddesi düzenlemesine göre 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve para cezası istemi ile iddianame düzenlenmiştir.

“Ceza hükümleri (1) Madde 61/A – (Ek : 3/11/1995 – 4128/5 md.;Değişik: 21/1/2009 – 5833/3 md.) Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal veya hizmet üreten, satışa arz eden veya satan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır”

10001 10002

Boşanma kararı verilmesi halinde, dava açılma tarihinden itibaren mal rejimi sona erer

Medeni Kanunu 225. Maddesi mal rejiminin sona erme anını aşağıdaki şekilde düzenlemiştir;

“I. SONA ERME ANI  : Madde 225 – Mal rejimi, eşlerden birinin ölümü veya başka bir mal rejiminin kabulüyle sona erer.

Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi hallerinde, mal rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erer.”

Takip ettiğimiz katılma alacağı ve katkı payı davasında, davalının boşanma davası açıldıktan sonra edindiği mallar aşağıdaki gerekçe ile paylaşıma tabi tutulmamıştır.

” Boşanma davasının 21.04.2011 tarihinde açılıp boşanma kararının 18.05.2012 tarihinde kesinleşmesi nedeniyle taraflar arasındaki mal rejimi 21.04.2011 tarihi itibariyle son bulmuştur. Bu tarihten sonra taraflarca edinilen mallar kişisel mal olup tasfiyeye tabi tutulamayacaktır.”

Ostim OSB bölgesindeki taşınmaz için asfalt katılım parası Vergi Mahkemesince kaldırıldı

Oranize Sanayi Bölgelerinde belediyelerin yetkisi bulunmaması ve 2011 tarihli  Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ostim OSB yönetimi arasındaki protokolde asfalt, kaldırım gibi hizmetlerin ücretsiz verileceği düzenlendiğinden Ankara Büyüşehir Belediyesi tarafından tarh edilen yol harcamalarına katılım payı hukuka aykırı görülerek T.C. Ankara 2.Vergi Mahkemesince 31/03/2015 tarihli kararla kaldırıldı.

Türkiye Petrolleri Markasını Korudu

AMLEM_LOGOTR_ORTALIDavalı müvekkil TP Petrol Dağıtım A.Ş.’ye karşı açılan “Marka hakkına tecavüzün tespiti, Önlenmesi ile Marka Hükümsüzlüğü” davasında Ankara 2.Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi kararında tescilli markanın kullanımının hukuka aykırılığından bahsedilemeyeceği gerekçesiyle , marka hakkına tecavüz ve haksız rekabetin tesbiti ve önlenmesine ilişkin talebi reddetmiştir.

Yine hükümsüzlük talebi de, müvekkilin markasının davacının markası ile biçim renk grafik unsurlar, düzenleme ve tertip tarzı itibariyle görsel, sezcil ve anlamsal fark  sebebi ile iltibas yaratacak benzerlik bulunmaması, ve sair sebeplerle reddedilmiş ve Yargıtay onama kararı ile kesinleşmiştir.

Davalı müvekkilin 1968 Yılından bu yana kullandığı markası, 2012’den beri süregelen hukuk mücadelesi neticesinde korunmuştur.

Anayasa Mahkemesi Kamulaştırma Kanun’unda yapılan değişikleri iptal etti.

6487 sayılı Kanun’un;

………………………..

E- 21. maddesiyle 2942 sayılı Kanun’un başlığı ile birlikte değiştirilen geçici 6. maddesinin; 1- Madde başlığına ilişkin iptal istemi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, yürürlüğünün durdurulması istemi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

2- Birinci fıkrasının; a- Birinci cümlesinde yer alan “…bedel talep edilmesi halinde bedel tespiti…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, yürürlüğünün durdurulması isteminin
REDDİNE,

b- “Bu maddeye göre yapılacak  işlemlerde öncelikle uzlaşma usulünün uygulanması dava şartıdır.” biçimindeki son cümlesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, yürürlüğünün durdurulması isteminin
REDDİNE,

3- İkinci fıkrasının; a- Birinci cümlesinde yer alan “…veya malikin müracaatı…”, “…veya malikin müracaat…” ve “…taşınmazın el
koyma tarihindeki nitelikleri esas alınmak…” ibarelerinin Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve iptal istemlerinin REDDİNE, yürürlüklerinin durdurulması istemlerinin REDDİNE,

b- İkinci cümlesinde yer alan “…veya malikin müracaat” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, yürürlüğünün durdurulması isteminin REDDİNE,

4- Üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…bunların mümkün olmaması halinde…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, yürürlüğünün durdurulması isteminin REDDİNE,

5- Dördüncü fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “…bulunulacak ise…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, yürürlüğünün durdurulması isteminin REDDİNE,

6- Beşinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, yürürlüğünün durdurulması isteminin REDDİNE,

7- Altıncı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…bedel tespiti…” ibaresi ile son cümlesinde yer alan “Tescile ve terkine ilişkin hüküm kesin olup…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve iptal istemlerinin REDDİNE, yürürlüklerinin durdurulması
istemlerinin REDDİNE,

8- Yedinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, yürürlüğünün durdurulması isteminin REDDİNE,

9- Sekizinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, yürürlüğünün durdurulması isteminin REDDİNE,

10- Onuncu fıkrasının “Bu madde hükümleri karara bağlanmamış veya kararı kesinleşmemiş tüm davalara uygulanır.” biçimindeki dördüncü cümlesine yönelik olarak;  a- Gaziantep 3. Asliye Hukuk Mahkemesince yapılan başvurunun (E.2013/79) Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

b- Bakırköy 10. Asliye Hukuk Mahkemesince yapılan başvurunun (E.2013/112) bu cümlenin bakılmakta olan davada uygulanma olanağı
bulunmadığından, Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

c- Bursa 3. Asliye Hukuk Mahkemesince yapılan başvurunun (E.2014/8) bu cümlenin bakılmakta olan davada uygulanma olanağı
bulunmadığından, Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

11- Onbirinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, yürürlüğünün durdurulması isteminin REDDİNE,

12- Onikinci ve onüçüncü fıkralarının Anayasa’ya aykırı olduklarına ve İPTALLERİNE, yürürlüklerinin durdurulması istemlerinin koşulları oluşmadığından REDDİNE,

F- 22. maddesiyle 2942 sayılı Kanun’a eklenen geçici 7. maddenin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ALTI AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE, yürürlüğe girmesinin ertelenmesi nedeniyle yürürlüğünün durdurulması isteminin REDDİNE, karar vermiştir.

İptal edilen Geçici 6. maddesinin 12 ve 13. fıkraları ‘

24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan imar uygulamalarından doğan ve ipotekle teminat altına alınanlar da dahil olmak üzere her türlü alacak ve bedeller, borçlu idarelerce, ipotek veya uygulama tarihinden itibaren 3095 sayılı Kanunda belirtilen kanuni faiz oranı uygulanmak suretiyle güncellenerek ilgililerine ödenir. Bu hüküm devam eden davalarda da uygulanır. Bu fıkra uyarınca yapılacak ödemeler hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.

4/11/1983 tarihinden bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihe kadar kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış veya kamulaştırması hiç yapılmamış olmasına rağmen fiilen kamu hizmetine ayrılan veya kamu yararına ilişkin bir ihtiyaca tahsis edilerek üzerinde tesis yapılan taşınmazların idare tarafından kamulaştırılması halinde kamulaştırma bedeli ve mahkemelerce malikleri lehine hükmedilen tazminat ile bu davalara ilişkin mahkeme ve icra vekalet ücretleri de, idarelerce bu maddenin sekizinci fıkrasına göre bütçelerden ayrılacak paydan ve aynı fıkrada belirtilen usule göre ödenir ve işlem yapılır. Bu alacaklar için de bu maddenin on birinci fıkrası, bu fıkra kapsamında kalan taşınmazlar hakkında açılan her türlü davalarda ise yedinci fıkra hükümleri uygulanır. Bu fıkra hükmü, bu fıkra kapsamında kalan taşınmazlar hakkında açılan ve kesinleşmeyen davalarda da uygulanır.’

İptal edilen Geçici 7. madde ‘GEÇİCİ MADDE 7 – (EKLENMİŞ MADDE RGT: 11.06.2013 RG NO: 28674 KANUN NO: 6487/22)
Mülga 31/8/1956 tarihli ve 6830 sayılı İstimlak Kanununun 16 ve 17 nci maddeleri ile 2942 sayılı Kanunun mülga 16 ve 17 nci maddeleri uyarınca mahkemelerce idare adına tescil kararı verilen kamulaştırmalarda tebligatlar ve diğer kamulaştırma işlemleri tamamlanmış sayılır. Bu kamulaştırma işlemleri sebebiyle hiçbir hak ve alacak talebinde bulunulamaz; kamulaştırmaya veya bedeline karşı itiraz davaları açılamaz; açılmış ve devam eden davalar bu madde hükmü uygulanarak sonuçlandırılır.’

 

Dosya masrafı yasallaştı mı?

3 Ekim 2014 tarih ve 29138 Sayılı Resmî Gazetede  yayınlanıp yürürlüğe giren FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR  HAKKINDA YÖNETMELİK

“Tüketici ve konut finansmanı kredilerine ilişkin ücretler

MADDE 10 (1) Finansal tüketicilere kullandırılacak krediler için kredi ihtiyacının karşılanmasına olanak sağlayan sistemin işletilmesi ve operasyonel süreçlerin yönetilmesi amacıyla alınan tahsis ücreti dışında, istihbaratücreti, kredi işlem fişi ücreti, ödeme planı değiştirme ücreti, değişken taksitli ödeme planı ücreti gibi her ne ad altında olursa olsun başkaca bir ücret alınamaz. Kredi tahsis ücreti, kullandırılan kredi anaparasının binde beşini geçemez. Kurul, gerekli gördüğü hallerde bu sınırı artırmaya ve azaltmaya yetkilidir.”

Yönetmelik ile kredilerden anaparanın binde 5’i oranında kredi tahsis ücreti alınabileceği düzenlenmiştir. Bizce yönetmelik düzenlemesi,  gerçek harcamayı göstermeyen maktuen alınan ücretlerin yasal olmadığına ilişkin mahkeme gerekçeleri ile çelişmektedir ve hukuka da aykırıdır.

Yönetmelik sonrası kredilerden alınan  binde 5  oranında kredi tahsis ücretinin de Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri nezrinde birbirine zıt ve farklı kararlar ortaya çıkabileceğini düşünüyoruz,

Ancak 3 Ekim 2014 tarihinden önceki kredilerde  dosya masrafı, kredi tahsisi ücreti, istihbarat ücreti, kredi işlem fişi ücreti, ödeme planı değiştirme ücreti gibi isimler altında alınan ücretlerin haksız olduğu ve 3 Ekim 2014 tarihinden sonraki kredilerde anaparanın binde 5 inden fazla alınan ücretlerin haksız olduğu ve iadesinin gerektiği aşikardır. 

Resmî Gazete Linki                                                             Başvuru ve Danışma İçin Link

Marka Hakkının İhlali/ Marka Hakkına Tecavüz

                 Çakma diye de tabir edilen taklit ürünler tescilli marka sahiplerinin Marka Hakkını ihlal etmektedir. Marka hakkı, yasal düzenleme, yasal başvuru yolları ve örnek karar dar kapsamda ve basit şekilde aşağıdaki gibi açıklanmakadır.


YASAL DAYANAK:  MARKANIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

  Madde 61/A – (Ek madde: 03/11/1995 – 4128/5 md;Değişik madde: 22/06/2004 – 5194 S.K./16. md.;Değişik madde: 21/01/2009-5833 S.K./3.mad)

    Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal veya hizmet üreten, satışa arz eden veya satan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.


BAŞVURU YOLLARI VE YÖNTEMLERİ 

Marka tecavüzü halinde hak sahipleri, hak sahipliklerini gösteren belge (Marka Tescil Belgesi) ile birlikte Cumhuriyet Başsavcılıkları’na başvurarak şikayetçi olabilirler. Uygulamada Marka Vekil ve Avukatları  (dedektiflik yaparak) şüphelinin işyerinden numune taklit ürün ve ürünün işyerinden alındığına ilişkin fiş fotoğraf ya da tanık delili ile birlikte başvurmakta ve şüphelinin iş yerinde arama kararı talep etmektedirler. Arama ve El Koyma kararı , taklit ürün sayısı, hangi marka ve modellerde ne şekilde satışa sunulduğu açısından önem arzetmektedir. Aynı zamanda taklit ürünlere el konulması da hak sahibinin daha fazla zarara uğramaması açısında da önemlidir. Şüphelinin iş yerinde, deposunda taklit ürünlerin ele geçirilmesinden sonra bilirkişi vasıtası ile rapor düzenlenmekte ve C.Başsavcılığı tarafından ceza davası açılmaktadır. Marka Hakkı İhlal edilenler aynı zamanda uğradıkları zararlar için Hukuk Mahkemelerinde tazminat davası da açabilirler.


MARKA HAKKINI İHLALİ / MARKA HAKKINA TECAVÜZ CEZASI VE SONUÇLARI

Marka hakkını ihlal edene 1 yıl ile 3 Yıl arası HAPİS CEZASI ve PARA CEZASI verilebilir. Uygulamada Sanıkların bu ürünlerin marka olduğunu bilmedikleri, malları satmadıkları emaneten dükkanda durduğu gibi savunmalar olmakla beraber mahkemelerce bu savunmalara itibar edilmemekte ve ceza kararları çıkmaktadır. Yine ceza dışında Marka sahipleri yüklü miktarlarda tazminat davaları açmaktadır.


ÖRNEK KARAR

LACOSTE VE BURBERRY ürünlerinin taklitlerini satan bir işyeri sahibine 10 Ay hapis ve 5 Yıl Denetim kararı ile Mahkeme masraf ve Avukatlık Ücreti  çıkmıştır. Sanık sabıkasız ve ilk defa yakalandığı için hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verilmiştir.

1 2 3 4

 


SORU SORMAK YA DA DANIŞMA İÇİN  BURADAN MESAJ BIRAKABİLİRSİNİZ