Marka baskınına karşı ne yapılabilir

Birçok markanın yetkilileri taklitle mücadele ve taklit, sahte ürün satan yerlere ilişkin cezai yaptırım ve tazminat talepleri ile başvurularda bulunduğu bilinmektedir.

Arama el koyma kararının, işlemin, tutanağın, neticede hazırlanan iddianmenin ve mahkeme yargılamasının hukuka uygunluğunun incelenmesi ve takibi suç isnadı ile karşılaşan kişi için önem arzetmektedir. Hatalı kişi ya da adreste arama yapılması, yanlış uygulanan yediemin hükümleri yanlış sevk hükümleri ile dava açılması ve cezalandırma sık rastlanılan durumlardır. Danışmanlık için buradan bize ulaşabilirsiniz.

Vefat edene ait banka kasası nasıl açılır?

Vefat edenin kiralık banka kasa içeriği 2 yolla tespit edilebilir

1- BAŞVURU YOLU ILE ;

VERASET VE İNTİKAL VERGISI KANUNU;

“Bankalardaki kiralık kasalar muhteviyatının tespiti: Madde 23 – Bankalar nezdlerindeki kiralık kasa sahiplerinden birinin ölümü halinde (Sulh hakimi tarafından yapılacak tesbit hariç) vergi dairesinin salahiyetli bir memuru hazır bulunmadıkça kasanın açılmasına ve bu memur huzurunda tesbit edilmedikçe muhteviyatının mirasçıları veya kanuni temsilcileri veya vekilleri tarafından alınmasına müsaade edemezler.”

OTOMASYONLU VERGİ DAİRESİ İŞLEM YÖNERGESİ 188. MD GÖRE;

“Kiralık Kasa Muhteviyatının Tespiti

Madde 188- Bankalar nezdinde bulunan kiralık kasaların açılmasında vergi dairesinden selahiyetli bir memurun hazır bulundurulması gereklidir. Kasa mirasçılar ile memur nezaretinde açılarak, muhteviyatı bir tutanak düzenlenerek tespit edilir.

Kiralık kasa, mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesinin bulunduğu yer belediye sınırları dışında ise (Büyük şehir belediyesi dahil) kasa açma işlemleri ilgili vergi dairesine (tek vergi dairesi varsa bu daireye, birden fazla vergi dairesi varsa veraset ve intikal vergisinin tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerine bakan vergi dairesine) niyabeten yaptırılır.”

Vergi dairesine müracaatta; bankadan yazı alınması,  beyanname doldurulması, akabinde gün verilmesi, kasada kuyum vs varsa bununla ilgili eksper ve tüm mirasçılar hazır olacak şekilde kasanın açılarak tutanak tutulması işlemlerinin yapılması beklenmektedir. Veraset ve İntikal Kanunu’na göre mirasçıların hazır bulunma zorunluluğu olmamasına rağmen, Vergi dairelerince yönerge bahane edilerek tüm mirasçıların ya da vekillerinin hazır olması beklenmektedir.

2- MAHKEME YOLU ILE ; 

Terekenin tespiti  Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliğinden istenilebilir. Dilekçe içeriğinde banka kasanın açılması talebi de varsa hakimlikçe buna göre tespit yaptırıla bilinir. Vefat edene ait Kiralık Banka kasası olup olmadığı bilinmiyorsa bankalara müzekkere yazdırılırken hesapların tespiti ile kiralık banka kasası olup olmadığına ilişkin de müzekkere ile bilgi istenilebilir.

Anlaşmalı boşanma

Anlaşmalı boşanma Türk Medeni Kanunu 166 maddesi 3. fıkrasında düzenlenmiştir. Uygulamada taraflar Anlaşmalı boşanma Protokolü düzenleyerek Aile Mahkemesine başvurmaktadırlar. Anlaşmalı boşanma için evliliğin en az bir yıl sürmüş olması gerekmektedir. Tarafların, boşanma ve sonuçlarıyla ilgili tüş şartlarda anlaşmış olması gerekmektedir. Bu kapsamda uygulamada icra edilemeyecek belirli olmayan şartlar Aile Mahkemesi Hakimi tarafından kabul edilmemektedir. Dava dilekçesi ve protokolün düzenlenmesi bu yönden önem arzetmektedir.

Anlaşmalı boşanmayı düzenleyen kanun metni;

Madde 166-

” Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı  hükmü uygulanmaz.”

Anlaşmalı Boşanma Protokolü 2015 için tıklayınız :

 

Asıl İşveren – Alt İşveren Sorumluluk Oranı

İş davalarında “müştereken ve müteselsilen” şeklinde talep edilmese bile 4857 sayılı İş Kanunu 2. maddesindeki “birlikte sorumluluk” ifadesinden  müştereken ve müteselsilen sorumluluk anlaşılmaktadır. İşçi davalı işverenlerden herhangi birinden alacağının tamamını talep etmesi mümkündür.evrak_2179252882

Marka hakkının ihlalinde iddianame

Louis Vuitton marka taklit çanta,  ürünlerin satışı ile ilgili şikayet, arama elkoyma işlemleri neticesinde 556 Sayılı MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME’nin cezai 61/A-1 maddesi düzenlemesine göre 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve para cezası istemi ile iddianame düzenlenmiştir.

“Ceza hükümleri (1) Madde 61/A – (Ek : 3/11/1995 – 4128/5 md.;Değişik: 21/1/2009 – 5833/3 md.) Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal veya hizmet üreten, satışa arz eden veya satan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır”

10001 10002

Boşanma kararı verilmesi halinde, dava açılma tarihinden itibaren mal rejimi sona erer

Medeni Kanunu 225. Maddesi mal rejiminin sona erme anını aşağıdaki şekilde düzenlemiştir;

“I. SONA ERME ANI  : Madde 225 – Mal rejimi, eşlerden birinin ölümü veya başka bir mal rejiminin kabulüyle sona erer.

Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi hallerinde, mal rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erer.”

Takip ettiğimiz katılma alacağı ve katkı payı davasında, davalının boşanma davası açıldıktan sonra edindiği mallar aşağıdaki gerekçe ile paylaşıma tabi tutulmamıştır.

” Boşanma davasının 21.04.2011 tarihinde açılıp boşanma kararının 18.05.2012 tarihinde kesinleşmesi nedeniyle taraflar arasındaki mal rejimi 21.04.2011 tarihi itibariyle son bulmuştur. Bu tarihten sonra taraflarca edinilen mallar kişisel mal olup tasfiyeye tabi tutulamayacaktır.”

Ostim OSB bölgesindeki taşınmaz için asfalt katılım parası Vergi Mahkemesince kaldırıldı

Oranize Sanayi Bölgelerinde belediyelerin yetkisi bulunmaması ve 2011 tarihli  Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ostim OSB yönetimi arasındaki protokolde asfalt, kaldırım gibi hizmetlerin ücretsiz verileceği düzenlendiğinden Ankara Büyüşehir Belediyesi tarafından tarh edilen yol harcamalarına katılım payı hukuka aykırı görülerek T.C. Ankara 2.Vergi Mahkemesince 31/03/2015 tarihli kararla kaldırıldı.