emlakçılık sözleşmesi, kapora, cezai şart

Herhangi bir sebeple taşınmaz satışı gerçekleşmezse emlakçıda imzaladığınız sözleşme geçerlilik kazanmaz, bu sebeple ödediğiniz kapora, cezai şart, cayma tazminatı vs geri alabilirsiniz.

3. Hukuk Dairesi   2015/6478 E.  ,  2016/4224 K.

“…Kural olarak tapulu taşınmazın satışına ilişkin sözleşme resmi biçimde yapılmadığı sürece geçersizdir. (TMK’nın 706, BK’nın 213, Tapu Kanunu’nun 26 ve Noterlik Kanunu’nun 60.maddesi) Geçersiz olduğu için de taraflarına hak ve borç doğurmaz. Ancak taraflar verdiklerini haksız iktisap kuralları gereğince geri isteyebilirler. Zira; haklı bir sebep olmaksızın başkası zararına mal edinen kimse onu iade ile yükümlüdür.
Cezai şart; asıl borca ilişkin fer’i bir hak olup, geçersiz sözleşmelerde yer alan cezai şartlar da geçersizdir. Tapuya kayıtlı olan taşınmazlar için düzenlenen adi yazılı sözleşmelere dayanarak taraflar birbirlerinden cezai şart isteyemezler.
Taşınmaz satışına ilişkin adi yazılı sözleşme gereğini yerine getirmek istemeyen taraf, diğer tarafa aldıklarını geri vermek ve diğer taraftan da verdiklerini geri alma hakkına haizdir…”

Sınai Mülkiyet Kanunu yürürlüğe girdi

22/12/2016 tarihinde kabul edilen 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 10/01/2016 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürülüğe girdi.

1995 yılından beri Kanun Hükmünde Kararnameler ile yönetilen Marka, Patent, Coğrafi İşaret, Tasarım, Faydalı Model tek kanun çatısı altında düzenlenmiş oldu.

Türk Patent Enstitüsü’nün adı Türk Patent ve Marka Kurumu olarak değiştirildi

Mevzuat düzenlemesine ulaşmak için tıklayınız.

Bilirkişilik Kanunu yürülüğe girdi

3/11/2016 tarihinde kabul edilen 6754 Sayılı BİLİRKİŞİLİK KANUNU 04/11/2016 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürülüğe girdi.
Temel ilkelerin belirlendiği 3/3 maddeye göre;
“(3) Genel bilgi veya tecrübeyle ya da hâkimlik mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle
çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulamaz.”

Bu düzenlemeye göre artık hakimlerin Avukat ya da Hukukçu bilirkişiye başvurma imkanı kalmamıştır.

Cam filmi cezası iptali

Araçlarda genellikle uygulanan cam filmine karşı KTK’nun 30/1-b maddesine aykırılıktan trafik ceza tutanağı düzenlenebilmektedir.

Cam filminin ceza kapsamında değerlendirilebilmesi için ilgilii madde gereğince görüşü ne şekilde kısıtladığının tespit edilmesi bu tespitin tutanağa geçirilmesi şarttır, yoksa tek başına cam filminin olması cezayı gerektirmez. Bu hususta kesilen cezanın iptaline ilişkin örnek karar : cam-film-1 cam-filmi-2

Kredi kartı ve kredi işlemlerindeki değişiklik

Kredi Kartı borçlarının 72 aya kadar yapılandırılması, taksit yasağı ve diğer taksit ve kredi işlemlerindeki yani düzenlemelere ilişkin yönetmelik yayımlandı;

BDDK’nın ilgili yönetmelikleri Resmi Gazete’de yayımlandı:

20/07/2016 da YÜRÜLÜĞE GİRECEK İSTİNAF NEDİR ?

20/07/2016 Tarihi Sonrası  KARAR —-  İSTİNAF —– TEMYİZ

20/07/2016 Tarihi itibariyle İlk Derece Mahkemeleri nin Kararlarınına karşı İstinaf kanun yolu devreye girecektir.

Hukuk Yargılamasında ; 20/07/2016 dan sonra İlk derece Mahkemesinin kesin olmayan kararları Bölge Adliye Mahkemelerine gönderilecek. Bölge Adliye Mahkemeleri istinaf incelemesinde tarafların istinaf sebepleri ile bağlı olarak (Kamu düzeni ve usul kuralları istisna) vaka ve hukuka uygunluk denetimi yapacak. Delil değerlendirmesi ve duruşma yapılabilecek. Ancak İstinaf mahkemelerinde iddia genişletmesi, ıslah, birleştirme ve müdahale mümkün olmayacaktır.

Değeri 25.000 TL altıda olan davalarda İstinaf Mahkemesinin kararları kesin olacak, Değeri 25.000 TL üzeri davalarda İstinaf Mahkemesinin kararları temyiz kanun yoluna başvurulabilecek. Temyizde sadece hukuka uygunluk denetimi yapılacak.

  • BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KENDİ KARARINI OLUŞTURABİLİR BU SEBEPLE TALEP AYRINTILI VE NET YAZILMALI, BOZULMASINI İSTİYORUM DEMEK YETERLİ DEĞİL
  • İSTİNAFTA MAHKEME İSTİNAF SEBEPLERİ İLE BAĞLI BU SEBEPLE HEM VAKA HEM HUKUKİ SEBEPLER GEREKÇELİ AÇIKLANMALI AKSİ HALDE İNCELENMEYEBİLİR (KAMU DÜZENİNE AYKIRILIK İSTİSNA) TEMYİZ SİSTEMİNDE Kİ GİBİ “KARARIN HUKUKA AYKIRILIĞINDAN RESEN GÖZETİLECEK SEBEPLERLE BOZULMASINI TALEP EDERİM” GİBİ BİŞEY YOK

Bu sistemde Avukatlara daha çok iş düştüğü, müvekkile karşı sorumluluk gereği beğenilmeyen kararlarda tüm kanun yollarına başvurmanın iş yükü ve yargılama giderlerini arttıracağı ve yargılamayı da uzatacağı ve farklı Bölge Adliye Mahkemelerinde farklı sonuçlar çıkabileceğinden içtihat birliğinin de bozulabileceği tarafımızca öngörülmektedir.

Daha detaylı bilgi için Ankara Barosu tarafından düzenlenen panele buradan ulaşabiliriniz

Marka baskınına karşı ne yapılabilir

Birçok markanın yetkilileri taklitle mücadele ve taklit, sahte ürün satan yerlere ilişkin cezai yaptırım ve tazminat talepleri ile başvurularda bulunduğu bilinmektedir.

Arama el koyma kararının, işlemin, tutanağın, neticede hazırlanan iddianmenin ve mahkeme yargılamasının hukuka uygunluğunun incelenmesi ve takibi suç isnadı ile karşılaşan kişi için önem arzetmektedir. Hatalı kişi ya da adreste arama yapılması, yanlış uygulanan yediemin hükümleri yanlış sevk hükümleri ile dava açılması ve cezalandırma sık rastlanılan durumlardır. Danışmanlık için buradan bize ulaşabilirsiniz.

Yargıtay Kararları Emsal Arama

Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Başkanlığı kararlarını internet ortamında erişime açtı. Kelime, esas no, karar no, tarih ve daire  verileri girerek emsal karar arama yapmak ve ölçütlere göre sıralandırmak mümkün hale geldi. Aşağıdaki linkten ulaşılabilinir.

https://emsal.yargitay.gov.tr/VeriBankasiIstemciWeb/yeniTasarim/index.jsp

Vefat edene ait banka kasası nasıl açılır?

Vefat edenin kiralık banka kasa içeriği 2 yolla tespit edilebilir

1- BAŞVURU YOLU ILE ;

VERASET VE İNTİKAL VERGISI KANUNU;

“Bankalardaki kiralık kasalar muhteviyatının tespiti: Madde 23 – Bankalar nezdlerindeki kiralık kasa sahiplerinden birinin ölümü halinde (Sulh hakimi tarafından yapılacak tesbit hariç) vergi dairesinin salahiyetli bir memuru hazır bulunmadıkça kasanın açılmasına ve bu memur huzurunda tesbit edilmedikçe muhteviyatının mirasçıları veya kanuni temsilcileri veya vekilleri tarafından alınmasına müsaade edemezler.”

OTOMASYONLU VERGİ DAİRESİ İŞLEM YÖNERGESİ 188. MD GÖRE;

“Kiralık Kasa Muhteviyatının Tespiti

Madde 188- Bankalar nezdinde bulunan kiralık kasaların açılmasında vergi dairesinden selahiyetli bir memurun hazır bulundurulması gereklidir. Kasa mirasçılar ile memur nezaretinde açılarak, muhteviyatı bir tutanak düzenlenerek tespit edilir.

Kiralık kasa, mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesinin bulunduğu yer belediye sınırları dışında ise (Büyük şehir belediyesi dahil) kasa açma işlemleri ilgili vergi dairesine (tek vergi dairesi varsa bu daireye, birden fazla vergi dairesi varsa veraset ve intikal vergisinin tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerine bakan vergi dairesine) niyabeten yaptırılır.”

Vergi dairesine müracaatta; bankadan yazı alınması,  beyanname doldurulması, akabinde gün verilmesi, kasada kuyum vs varsa bununla ilgili eksper ve tüm mirasçılar hazır olacak şekilde kasanın açılarak tutanak tutulması işlemlerinin yapılması beklenmektedir. Veraset ve İntikal Kanunu’na göre mirasçıların hazır bulunma zorunluluğu olmamasına rağmen, Vergi dairelerince yönerge bahane edilerek tüm mirasçıların ya da vekillerinin hazır olması beklenmektedir.

2- MAHKEME YOLU ILE ; 

Terekenin tespiti  Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliğinden istenilebilir. Dilekçe içeriğinde banka kasanın açılması talebi de varsa hakimlikçe buna göre tespit yaptırıla bilinir. Vefat edene ait Kiralık Banka kasası olup olmadığı bilinmiyorsa bankalara müzekkere yazdırılırken hesapların tespiti ile kiralık banka kasası olup olmadığına ilişkin de müzekkere ile bilgi istenilebilir.