Fizyoterapist hukuki tanımı ve sahte fizyoterapist cezası düzenlemesi

1219 Sayılı TABABET VE ŞUABATI SAN’ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN Ek 13 . maddesi b bendinde fizyoterapistin görev ve tanımı yapılmıştır.

“Ek Madde 13–(Ek: 6/4/2011- 6225/9 md.)

b) Fizyoterapist; fizyoterapi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun sağlık meslek mensubudur. Fizyoterapist, hastalık durumları dışında, kişilerin fiziksel aktivitelerini düzenlemek ve hareket kabiliyetlerini arttırmak için mesleğiyle ilgili ölçüm ve testleri yaparak kanıta dayalı koruyucu ve geliştirici protokolleri belirler, planlar ve uygular. Hastalık durumlarında ise fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı tabibin veya uzmanlık eğitimleri sırasında fiziksel tıp ve rehabilitasyon rotasyonu yapmış veya uzmanlık sonrasında ilgili dalın rotasyon süresi kadar fiziksel tıp ve rehabilitasyon eğitimi almış uzman tabiplerin kendi uzmanlık alanları ile ilgili teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak hastaların hareket ve fiziksel fonksiyon bozukluklarının ortadan kaldırılması veya iyileştirilmesi amacıyla gerekli uygulamaları yapar. Hastaların tedavisi yönünden rehabilitasyon ekibinin diğer üyeleri ile iş birliği içinde çalışır ve tedavinin gidişi hakkında ilgili uzman tabibe bilgi verir.

….

2-1219 Sayılı Kanun Ek 13 md son fıkrası mu maddede sayılan meslek mensuplarının yetkisi ve görevine giren işleri yetkisi ve görevi olmadığı halde yapanlar ile bu unvanları takınanlar hakkında cezai müeyyideyi göstermektedir.

“….Diploması veya meslek belgesi olmadan bu maddede tanımlanan meslek mensuplarının yetkisinde olan bir işi yapan veya bu unvanı takınanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve ikiyüz günden beşyüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.”

emlakçılık sözleşmesi, kapora, cezai şart

Herhangi bir sebeple taşınmaz satışı gerçekleşmezse emlakçıda imzaladığınız sözleşme geçerlilik kazanmaz, bu sebeple ödediğiniz kapora, cezai şart, cayma tazminatı vs geri alabilirsiniz.

3. Hukuk Dairesi   2015/6478 E.  ,  2016/4224 K.

“…Kural olarak tapulu taşınmazın satışına ilişkin sözleşme resmi biçimde yapılmadığı sürece geçersizdir. (TMK’nın 706, BK’nın 213, Tapu Kanunu’nun 26 ve Noterlik Kanunu’nun 60.maddesi) Geçersiz olduğu için de taraflarına hak ve borç doğurmaz. Ancak taraflar verdiklerini haksız iktisap kuralları gereğince geri isteyebilirler. Zira; haklı bir sebep olmaksızın başkası zararına mal edinen kimse onu iade ile yükümlüdür.
Cezai şart; asıl borca ilişkin fer’i bir hak olup, geçersiz sözleşmelerde yer alan cezai şartlar da geçersizdir. Tapuya kayıtlı olan taşınmazlar için düzenlenen adi yazılı sözleşmelere dayanarak taraflar birbirlerinden cezai şart isteyemezler.
Taşınmaz satışına ilişkin adi yazılı sözleşme gereğini yerine getirmek istemeyen taraf, diğer tarafa aldıklarını geri vermek ve diğer taraftan da verdiklerini geri alma hakkına haizdir…”

Sınai Mülkiyet Kanunu yürürlüğe girdi

22/12/2016 tarihinde kabul edilen 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 10/01/2016 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürülüğe girdi.

1995 yılından beri Kanun Hükmünde Kararnameler ile yönetilen Marka, Patent, Coğrafi İşaret, Tasarım, Faydalı Model tek kanun çatısı altında düzenlenmiş oldu.

Türk Patent Enstitüsü’nün adı Türk Patent ve Marka Kurumu olarak değiştirildi

Mevzuat düzenlemesine ulaşmak için tıklayınız.

Bilirkişilik Kanunu yürülüğe girdi

3/11/2016 tarihinde kabul edilen 6754 Sayılı BİLİRKİŞİLİK KANUNU 04/11/2016 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürülüğe girdi.
Temel ilkelerin belirlendiği 3/3 maddeye göre;
“(3) Genel bilgi veya tecrübeyle ya da hâkimlik mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle
çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulamaz.”

Bu düzenlemeye göre artık hakimlerin Avukat ya da Hukukçu bilirkişiye başvurma imkanı kalmamıştır.

Cam filmi cezası iptali

Araçlarda genellikle uygulanan cam filmine karşı KTK’nun 30/1-b maddesine aykırılıktan trafik ceza tutanağı düzenlenebilmektedir.

Cam filminin ceza kapsamında değerlendirilebilmesi için ilgilii madde gereğince görüşü ne şekilde kısıtladığının tespit edilmesi bu tespitin tutanağa geçirilmesi şarttır, yoksa tek başına cam filminin olması cezayı gerektirmez. Bu hususta kesilen cezanın iptaline ilişkin örnek karar : cam-film-1 cam-filmi-2

Kredi kartı ve kredi işlemlerindeki değişiklik

Kredi Kartı borçlarının 72 aya kadar yapılandırılması, taksit yasağı ve diğer taksit ve kredi işlemlerindeki yani düzenlemelere ilişkin yönetmelik yayımlandı;

BDDK’nın ilgili yönetmelikleri Resmi Gazete’de yayımlandı:

20/07/2016 da YÜRÜLÜĞE GİRECEK İSTİNAF NEDİR ?

20/07/2016 Tarihi Sonrası  KARAR —-  İSTİNAF —– TEMYİZ

20/07/2016 Tarihi itibariyle İlk Derece Mahkemeleri nin Kararlarınına karşı İstinaf kanun yolu devreye girecektir.

Hukuk Yargılamasında ; 20/07/2016 dan sonra İlk derece Mahkemesinin kesin olmayan kararları Bölge Adliye Mahkemelerine gönderilecek. Bölge Adliye Mahkemeleri istinaf incelemesinde tarafların istinaf sebepleri ile bağlı olarak (Kamu düzeni ve usul kuralları istisna) vaka ve hukuka uygunluk denetimi yapacak. Delil değerlendirmesi ve duruşma yapılabilecek. Ancak İstinaf mahkemelerinde iddia genişletmesi, ıslah, birleştirme ve müdahale mümkün olmayacaktır.

Değeri 25.000 TL altıda olan davalarda İstinaf Mahkemesinin kararları kesin olacak, Değeri 25.000 TL üzeri davalarda İstinaf Mahkemesinin kararları temyiz kanun yoluna başvurulabilecek. Temyizde sadece hukuka uygunluk denetimi yapılacak.

  • BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KENDİ KARARINI OLUŞTURABİLİR BU SEBEPLE TALEP AYRINTILI VE NET YAZILMALI, BOZULMASINI İSTİYORUM DEMEK YETERLİ DEĞİL
  • İSTİNAFTA MAHKEME İSTİNAF SEBEPLERİ İLE BAĞLI BU SEBEPLE HEM VAKA HEM HUKUKİ SEBEPLER GEREKÇELİ AÇIKLANMALI AKSİ HALDE İNCELENMEYEBİLİR (KAMU DÜZENİNE AYKIRILIK İSTİSNA) TEMYİZ SİSTEMİNDE Kİ GİBİ “KARARIN HUKUKA AYKIRILIĞINDAN RESEN GÖZETİLECEK SEBEPLERLE BOZULMASINI TALEP EDERİM” GİBİ BİŞEY YOK

Bu sistemde Avukatlara daha çok iş düştüğü, müvekkile karşı sorumluluk gereği beğenilmeyen kararlarda tüm kanun yollarına başvurmanın iş yükü ve yargılama giderlerini arttıracağı ve yargılamayı da uzatacağı ve farklı Bölge Adliye Mahkemelerinde farklı sonuçlar çıkabileceğinden içtihat birliğinin de bozulabileceği tarafımızca öngörülmektedir.

Daha detaylı bilgi için Ankara Barosu tarafından düzenlenen panele buradan ulaşabiliriniz

Marka baskınına karşı ne yapılabilir

Birçok markanın yetkilileri taklitle mücadele ve taklit, sahte ürün satan yerlere ilişkin cezai yaptırım ve tazminat talepleri ile başvurularda bulunduğu bilinmektedir.

Arama el koyma kararının, işlemin, tutanağın, neticede hazırlanan iddianmenin ve mahkeme yargılamasının hukuka uygunluğunun incelenmesi ve takibi suç isnadı ile karşılaşan kişi için önem arzetmektedir. Hatalı kişi ya da adreste arama yapılması, yanlış uygulanan yediemin hükümleri yanlış sevk hükümleri ile dava açılması ve cezalandırma sık rastlanılan durumlardır. Danışmanlık için buradan bize ulaşabilirsiniz.

Yargıtay Kararları Emsal Arama

Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Başkanlığı kararlarını internet ortamında erişime açtı. Kelime, esas no, karar no, tarih ve daire  verileri girerek emsal karar arama yapmak ve ölçütlere göre sıralandırmak mümkün hale geldi. Aşağıdaki linkten ulaşılabilinir.

https://emsal.yargitay.gov.tr/VeriBankasiIstemciWeb/yeniTasarim/index.jsp